”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Γνωστοποίηση πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη

Γνωστοποίηση πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη

                                                                                         ΑΔΑ: 73ΔΖΩΨ1-ΤΦΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ροδολίβος  27 Ιουνίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ                                                    Αριθµ. Πρωτ. -5427-

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη

βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007

 

Ο ∆ήµαρχος Αµφίπολης

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. δ΄ του άρθρου 58 περί «Αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις  του  άρθρου  163  του  Ν.3584/2007  (ΦΕΚ  143/τ.Α΄/28-06-2007)

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 01-01-2013 σύµφωνα µε τις περ.1 και 2 της υποπαρ. ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-11-2012) σχετικά µε τον επανακαθορισµό των θέσεων ειδικών συνεργατών, επιστηµονικών συνεργατών, ειδικών συµβούλων στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού.

 1. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αµφίπολης που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2719/τ.Β΄/17-11-2011.
 2. Τις διατάξεις της περ. ε΄ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/06.
 3. Την ανάγκη επικουρίας σε θέµατα πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 4. Την αριθµ. 299/πρωτ.4732/7-6-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσµευση των αναγκαίων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. 00.6031 και 6053.

Γνωστοποιεί

Την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την παροχή συµβουλών και εξειδικευµένων γνώσεων σε θέµατα πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ειδικότερα, ο ειδικός συνεργάτης θα έχει συµβουλευτικό ρόλο σε θέµατα που αφορούν την Κοινωνία της Πληροφορίας, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ψηφιακή στρατηγική. Θα εισηγείται θέµατα  επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, θα ασχολείται µε την αξιολόγηση των έργων Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και θα προτείνει βελτιωτικές/διορθωτικές κινήσεις. Θα καταθέτει προτάσεις για βελτίωση της ηλεκτρονικής παρουσίας του δήµου στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά µέσα δικτύωσης, καθώς επίσης και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την ειδικότητά του που µπορεί να του ανατεθεί από τον

∆ήµαρχο. Ο ειδικός συνεργάτης θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του ∆ηµάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 • Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου

µέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

 • Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής, ειδικότητας ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο PROFICIENCY).
 • Ειδίκευση σε επιστηµονικό ή επαγγελµατικό τοµέα σε θέµατα πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που αποδεικνύεται µε αξιόλογη επιστηµονική ενασχόληση (δηµοσιεύσεις, συµµετοχή σε συνέδρια, οµάδες εργασίας κλπ.) ή αξιόλογη επαγγελµατική

 

απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σηµαντική εµπειρία, ανάλογη µε τα αντικείµενα απασχόλησης.

Η εµπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

 • Για µεν τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το  είδος  και  η  χρονική  διάρκεια  της  εξειδικευµένης  εµπειρίας.  Οι

µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

 • Για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

 

Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα αξιολογηθεί θετικά.

Η πλήρωση της προαναφερόµενης θέσης θα ενεργηθεί µε απόφαση του ∆ηµάρχου, που θα δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (παρ. 4 άρθρο 163 Ν.3584/2007). Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί µε την υπογραφή ειδικής σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόµενων µε βιογραφικό σηµείωµα και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα και την εµπειρία τους θα υποβληθούν εντός δέκα (10) ηµερών από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Αµφίπολης, δηλαδή έως και την 10-07-2017 στο Γραφείο ∆ηµάρχου (Κων/νου Κιορπέ 22, Ροδολίβος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα δηµοσιευθεί σε µια εφηµερίδα ηµερήσιας κυκλοφορίας του νοµού Σερρών.

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Μελίτος ∆. Κωνσταντίνος

Add a comment

You must be logged in to comment.