”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Πρόσκληση σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ, μετά από άγονο διαγωνισμό, για την προμήθεια “Ημιφορτηγό 4Χ4”.