”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Ο Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Αμφίπολης οικον. έτους 2018 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2018 εγκρίθηκαν με την αριθμ. 295/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 976/6-2-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης/Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Σερρών. Η συνοπτική κατάσταση εσόδων-εξόδων του ψηφισθέντος προϋπολογισμού έχει ως εξής:

9ΒΗΑΩΨ1-2ΞΩ Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού 2018

Add a comment

You must be logged in to comment.