”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσία “Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης πλάνου αξιολόγησης των επιπτώσεων υλοποίησης του έργου “BORDERLESS CULTURE-INTERREG”

Συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσία “Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης πλάνου αξιολόγησης των επιπτώσεων υλοποίησης του έργου “BORDERLESS CULTURE-INTERREG”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για δημοσίευση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συνοπτικός-υπηρεσίες

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Add a comment

You must be logged in to comment.