ΑΔΣ 42/2021

Συμπληρωματική της αριθ. 16/2021 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση απαλλαγής του
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού των επιχειρήσεων λόγω μέτρων
προστασίας από τον COVID-19»42…ΩΦΠ2ΩΨ1-ΚΘ9 (1)

Scroll to Top
Scroll to Top