Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου με τίτλο: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αμφίπολης»

Ο Δήμος Αμφίπολης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς ότι αναρτήθηκε στην πύλη www.promitheus.gov.gr  του «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ»  ο Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Α/Α: 188608 του έργου με τίτλο: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αμφίπολης», στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Scroll to Top
Scroll to Top