ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
Ο ∆ήµαρχος Αµφίπολης
Έχοντας υπ’ όψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.
4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α΄)
2. την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α’)
3. την παράγραφο 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε και ισχύει
4. την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3812/09
5. την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
6. τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/09-08-2019) «Αρµοδιότητες οικονοµικής επιτροπής
δήµων και περιφερειών» µε τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
7.τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστό τέταρτο (Κατεπείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών) της από 14-03-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της
ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 64/14-03-2020 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκαν µε
τις όµοιες των παρ. 1Α & 1Β του άρθρου τριακοστό έβδοµο (Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης) της από 20-03-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα για την
αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/20-
03-2020 τ. Α΄).
8.τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (Α΄256) : Ρυθµίσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας από τις
συνέπειες της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID -19, την ενίσχυση των µέσων µαζικής µεταφοράς, την επιτάχυνση της
απονοµής των συντάξεων, τη ρύθµιση οφειλών προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις», µε το οποίο αντικαταστάθηκε (από την έναρξη ισχύος της , ήτοι 06.11.2020) η παρ.2 του
άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (Α΄214) : «2. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθµού στις περιπτώσεις
άµεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε
το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄28), γίνεται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής έως 21/2/2021.Εάν δεν υπάρχει
στον προϋπολογισµό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, µε την ίδια απόφαση γίνεται δεσµευτική εισήγηση για την
αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο,
στην πρώτη µετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και
νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισµού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού
αυτού εξαιρείται των περιορισµών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄134), αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση της
µετατροπής της σύµβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται αναλογικά
και για τα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ.».
10. το υπ΄αριθµ. πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Θέµατα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθµίζονται µε τις
διατάξεις του Ν. 4764/2020», καθώς και το διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ µε αριθ.πρωτ. : 9755/8-2-2021 µε θέµα:
Πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 από τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) µε τις διατάξεις των άρθρων 74 του ν. 4745/2020 και 175 του ν. 4764/2020. «…..συνεπώς , οι
συµβάσεις που θα συναφθούν έως τις 28.2.2021, µπορούν να εξαντλήσουν τη µέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ µηνών.
Αντίστοιχα, συµβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί µπορούν να παραταθούν µέχρι τη συµπλήρωση συνολικού διαστήµατος
µέγιστης διάρκειας οκτώ µηνών, µε απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου ύστερα από προηγούµενη απόφαση
της οικείας οικονοµικής επιτροπής».
11.την απόφαση αριθµ.15 /2021 (Α∆Α:6ΣΤΘΩΨ1-Ψ1Π) της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορά την πρόσληψη
έκτακτου προσωπικού, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ,για την υπηρεσία καθαριότητας- ηλεκτροφωτισµού και την
υπηρεσία ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου οκτώ (8) µηνών.
12.την ανάγκη άµεσης και επιτακτικής πρόσληψης έξι (6) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας -Συνοδών Απορριµµατοφόρων
& τριών (3) ΥΕ Εργατών Ύδρευσης µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών για την
αντιµετώπιση των κατεπειγουσών και έκτακτων αναγκών λόγω κορωνοϊού και έκτακτων καιρικών φαινοµένων στην
υπηρεσία καθαριότητας- ηλεκτροφωτισµού και την υπηρεσία ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης.
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την πρόσληψη έξι (6) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριµµατοφόρων & τριών (3) ΥΕ Εργατών
Ύδρευσης µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
2. Εκκαθαριστικό Εφορίας
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
4. Αριθµός Μητρώου ΙΚΑ.
5. Φωτ/φο τραπεζικού λογαριασµού
6. Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει)
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης µε εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο προσωπικού του
∆ήµου Αµφίπολης στην έδρα του ∆ήµου (Ροδολίβος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι και την Παρασκευή
19-02-2021 για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας- ηλεκτροφωτισµού και την
υπηρεσία ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Φραστανλής Γ. Στέργιος

Scroll to Top
Scroll to Top