ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 9. ΕΝΤΥΠΟ-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ