ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ